Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj.

Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:

  • učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu;
  • enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu);
  • na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko;
  • izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika;
  • izbirni predmet se številčno ocenjuje.

Sprememba Zakona o osnovni šoli, ki se je začela uporabljati s 1. septembrom 2008,

na novo ureja izbirne predmete.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov tedensko, ampak dve oziroma tri ure tedensko.

Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Vlogo posredujete po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi tudi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih za posamezno šolsko leto.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

  1. PREDSTAVITVE IZBIRNIH PREDMETOV

Za šolsko leto 2018/19 smo skušali pripraviti pester nabor izbirnih predmetov.

Opis posameznega premeta najdete na spletni strani šole (rubrika učenci) http://www.osvic.si/

  1. POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

Šola bo oblikovala predvidoma 37 skupin obveznih izbirnih predmetov. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije pa 20 učencev.

V aprilu bomo izvedli postopek izbire izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Izpolnjene obrazce vrnite razredniku/čarki v petek, 13. 4. 2018.

V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.

O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.

Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7. razred

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2018/19 za 7. razrede

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 8. razred

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2018/19 za 8. razrede

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 9. razred

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2018/19 za 9. razrede

Prijavnica k OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM

Prijavnica k OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM za šolsko leto 2018/2019

SOGLASJE

Soglasje za 3 ure obveznih izbirnih predmetov

Vloga za oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih zaradi vključitve v glasbeno šolo

Oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih zaradi vključitve v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

 

OŠ Vič

(Obiskano 779 krat, današnjih obiskov 1)