PREHRANA V ŠOLI

 
Šola organizira malico za vse učence in kot dodatno ponudbo še zajtrk, kosilo in popoldansko malico. 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 
Prijava učenca na šolsko prehrano poteka praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oz. kadarkoli med šolskim letom.
Šola sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti za OBČASNA KOSILA.

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo s pismeno izjavo.


ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA
Odjava posameznega obroka med šolskim letom poteka s pisnim obvestilom preko učenca, po e-pošti (kuhinja.osvic@guest.arnes.si), po telefonu (01/256-61-81 kuhinja in vodja šolske prehrane), ali osebno pri kuhinjskemu osebju, vodji šolske prehrane ali v tajništvu šole.

Posamezni obrok za odsotnega učenca naj starši pravočasno odjavijo. Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej  in sicer do 8.00 ure.
 

Odsotnost učenca od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.


DIETNA PREHRANA
Dietno prehrano lahko starši učencev uveljavljajo na podlagi potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto starši predložijo novo zdravniško potrdilo.


SUBVENCIJA
Subvencijo
za prehrano lahko uveljavljajo starši ali skrbniki učencev pri pristojnem CSD, ki je zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati.


ŠOLSKA PREHRANA 
Šolska prehrana ( zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica) se obračunava in plačuje po ceniku, ki ga potrdi Svet šole. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oz. obvestilih.

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem opomin. Šola za dolžnike, ki po dveh opominih ne plačajo prehrane in nastalih stroškov pošiljanja opominov, sproži nadaljnji postopek izterjave.

Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojna vodja šolske prehrane in računovodska služba. 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2O23/24


IDENTIFIKACIJA
Učenci od 6. do 9 razreda se pri kosilu identificirajo z ustreznim kartončkom za tekoči mesec, ki ga prejmejo prvi dan v mesecu. Izgubo ali uničenje kartončka nadomestijo z novim kartončkom, za katerega zaprosijo starši ali skrbniki v pisni obliki. Vlogo oddajo v šolski kuhinji ali v tajništvu šole.    


 
 

 

Abramova ulica 26
1000 Ljubljana
Tel: 01/256 61 61
(Obiskano 6.356 krat, današnjih obiskov 2)