Nacionalno preverjanje znanja

Osnovni podatki

Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v mesecu maju. Letos se bodo nacionalnih preizkusov udeležili učenci 6. in 9. razredov. Učenci 6. razreda prostovoljno, učenci 9. razreda pa obvezno. Vsi učenci 6. razreda dobijo izjavo za udeležbo na preverjanju, ki jo oddajo v šoli, če se odločijo za preverjanje. Kdor se odloči za preverjanje, opravlja preverjanje iz vseh treh predmetov.

 

Način in trajanje nacionalnega preverjanja znanja

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Učenec ga opravlja v šoli, v katero je vključen. Opravljajo ga vsi učenci 9. razreda. v Republiki Sloveniji na isti dan ob isti uri. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut. Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede načina in trajanja nacionalnega preverjanja znanja kot za druge učence. Za učence s posebnimi potrebami, učence v bolnišničnih oddelkih ter učence s poškodbami se trajanje izvedbe nacionalnega preverjanja določi z izvedbenimi navodili.

Učenci 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov v rednem roku ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja, imajo pravico do opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v naknadnem roku, praviloma v mesecu juniju.

Naloge nacionalnega preverjanja znanja na območnih enotah Zavoda za šolstvo vrednotijo učitelji, ki jih imenujejo ravnatelji šol izmed učiteljev predmeta, ki se vrednoti, in so praviloma le učitelji, ki učenca niso poučevali.

Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge nacionalnega preverjanja znanja, v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju. Učenec ima po vpogledu v ovrednotene pisne naloge možnost poizvedbe, s katero preveri, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Morebitna sprememba dosežka se izvede v skladu z navedenimi navodili. Ob koncu tretjega obdobja se vpogled izvede na območni enoti Zavoda za šolstvo, poizvedbo pa opravi ravnatelj ali tajnik šolske komisije (pomočnik).

Dosežki učenca so izraženi v točkah in v odstotku in se vpišejo v zaključno spričevalo. Šola hrani dokumentacijo v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja učenca najmanj eno leto po opravljenem preverjanju znanja.
Šola na pisno zahtevo učenca ali njegovih staršev lahko pred uničenjem dokumentacije iz prejšnjega odstavka učencu izroči pisne naloge, povezane z nacionalnim preverjanjem znanja.


Nacionalni preizkusi znanja

Pravna podlaga NPZ

ZOŠ: 64., 65. in 66. člen

UL RS, št. 81/2006 (31.7.06)

in 102/2007 (9.11.07)

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

UL RS, št. 67/2005 (15.7.05)

in 64/2006 (20.6.06)

 


Redni rok NPZ

6. RAZRED

•         MATEMATIKA : torek, 7. maja 2013

•         SLOVENŠČINA : četrtek, 9. maja 2013

•         TUJI JEZIK: torek, 14. maja 2013

9. RAZRED

•         MATEMATIKA : torek, 7. maja 2013

•         SLOVENŠČINA : četrtek, 9. maja 2013

•         TRETJI PREDMET : torek, 14. maja 2013


Odsotnost učencev

Zadnji rok za sporočanje staršev  učencev 9. razreda, da se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku:

sreda, 15. maj 2013


Naknadni roki NPZ samo za 9.r

•         matematika: četrtek, 30. maja 2013

•         slovenščina: petek, 31. maja 2013

•         tretji predmet: ponedeljek, 3. junija 2013


Pomembnejši datumi po preverjanju NPZ

•        4.6.2013: Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ (redni rok)

•        11.6.2013: Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje parvice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

•        12.6.2013: seznanitev z dosežki – naknadni rok


Primeri testov za NPZ

Povezava na spletni strani Državnega izpitnega centra, Ob železnici 16,1000 Ljubljana:

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/

 

 

(Obiskano 397 krat, današnjih obiskov 1)