ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV


VABILO


Vabilo na 2. sejo sveta staršev

GRADIVA


DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2009-2010
OTROCI Z ODLOČBAMI O USMERITVI V ŠOLSKEM LETU 2009/10
Poslovnik  o delu pritožbene  komisije
POSLOVNIK SVETA STARŠEV
Predlogi sklepov
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič

ZAPISNIKZapisnik
2. seje sveta staršev, ki je bila v torek, 1. 12. 2009 ob 17. uri v zbornici šole
na Abramovi 26

Prisotni: Branko Pavlin, predsednik sveta staršev, Ana Vehar, ravnateljica, 25 clanov sveta
šole in štirje predstavniki vodstva šole. Lista prisotnosti je priloga tega zapisnika.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Porocanje z zadnje seje sveta šole
3. Seznanitev z odstopom ge. Andreje Gorenc iz sveta staršev
4. Izvolitev nadomestnega clana iz sveta staršev v svet šole
5. Poslovnik sveta staršev- dopolnitve in spremembe
6. Pridobitev mnenja predstavnikov sveta staršev za:
– Hišni red
– Pravila šolskega reda
– Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
– Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
7. Seznanitev s porocili : o delu z nadarjenimi otroki, in o ucencih z odlocbami o
usmeritvi…
8. Seznanitev s Poslovnikom o delu pritožbene komisije
9. Imenovanje dveh predstavnikov s strani sveta staršev v šolski sklad
10. Pobude in vprašanja staršev

K1) Pregled zapisnika zadnje seje
Predsednik sveta staršev je pozdravil prisotne, ugotovil je sklepcnost, predstavnike sveta
staršev je seznanil z dnevnim redom in predstavniki sveta staršev so pregledali zapisnik 1.
seje sveta staršev ter sprejeli
sklep: Sprejme in potrdi se zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 23. septembra 2009 s
popravkom v K4 – izbriše se beseda »tega«.

K2) Porocanje z zadnje seje sveta šole
Predsednik sveta staršev je porocal z zadnje seje sveta šole v obliki locenega mnenja.To
mnenje priloga tega zapisnika.
S seje sveta šole sta porocala tudi g. Gricar kot bivši predsednik sveta šole in g. Tavcar kot
novo izvoljeni predstavnik sveta šole s strani sveta staršev.

K3) Seznanitev z odstopom ge. Gorenc iz sveta staršev
G. Pavlin je predstavnike sveta staršev seznanil z odstopno izjavo ge. Gorenc in z razlogi za
njen odstop. Predstavniki sveta staršev so sprejeli
sklep: Sprejme se odstopna izjava ge. Gorenc.

K4) Izvolitev nadomestnega clana iz sveta staršev v svet šole
Zaradi odstopne izjave ge. Gorenc so bile potrebne nadomestne volitve clana predstavnika
sveta staršev v svet šole. Imenovana je bila volilna komisija in predlagani clani predstavniki v
svet šole.
Zapisnik volilne komisije, kandidatna lista in volilni listi so priloga tega zapisnika.
Sklep: Izmed predstavnikov sveta staršev v svet šole je bila izvoljena ga. Petra Ložar.

K 5) Poslovnik sveta staršev- dopolnitve in spremembe
Predstavnik sveta staršev, g. Tavcar je predlagal nekaj sprememb Poslovnika sveta staršev:
– obveznost Predsednika sveta staršev, da redno poroca Svetu staršev o opravljeni
dejavnosti med sejami (cl.12)
– formalizacija elektronskega poslovanja (e-mail) – z vnaprejšnjo odobritvijo vsakega
posameznika (cl.17a)
– obveznost predlagateljev gradiv, da pripravijo poleg gradiva samega tudi kratek
povzetek in predlog sklepa (cl.22)
– obveznost predlagateljev aktov, da pripravijo kakovostna gradiva (verzije, pregledi…)
(cl.22)
– jasna opredelitev nacina volitev predstavnikov staršev v svet šole – skladno z
Odlokom o ustanovitvi (cl.39)
– v zapisniku se ne povzema vec celotne razprave, ampak samo sklepe (in na zahtevo
morebitna nasprotna mnenja) (cl.42)
– zapisnik se piše in glasuje/potrjuje sproti (projekcija z racunalnika na steno/ekran ali
glasno branje zapisnika po vsaki tocki) (cl.42)
– veljavnost in distribucija zapisnika takoj po seji (cl.42)
– zagotoviti, da je s sklepi sveta staršev sproti seznanjen predsednik sveta šole (cl.42)
Po krajši razpravi o predlogih o spremembah in dopolnitvah Poslovnika sveta staršev so
predstavniki sveta staršev z dvigom rok glasovali o dopolnjenem Poslovniku sveta staršev. Za
dopolnjen Poslovnik sveta staršev je glasovalo 26 predstavnikov, proti ni bil nihce in tudi
vzdržal se ni nihce, zato so predstavniki sveta staršev sprejeli
sklep: Predstavniki sveta staršev so se seznanili in potrdili dopolnjen Poslovnik sveta staršev.
G. Pavlin je predlagal, da se zapisniki seje sveta staršev objavijo na šolski spletni strani, v
skladu z varovanjem osebnih podatkov. Predlog je bil na glasovanju: 25 predstavnikov je
podprlo predlog o objavi zapisnikov na šolski spletni strani, 1 predstavnik sveta staršev je bil
proti, nihce pa se ni vzdržal, zato je bil sprejet
sklep: Zapisniki seje sveta staršev se objavijo na šolski spletni strani s pricetkom objave
zapisnika 2. seje sveta staršev.
Predstavnik sveta staršev 7 A razreda je sejo zapustil ob 17.40 uri.

K6) Pridobitev mnenja predstavnikov sveta staršev za:
– Hišni red
– Pravila šolskega reda
– Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
– Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
Predstavniki sveta staršev so predlagali, da se 6., 7. in 8. cleni v Pravilih šolskega reda crtajo,
ker se ponovijo v Hišnem redu, briše se tudi cl. 16, saj je vsebina opredeljena tudi v cl. 36.
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi – socialna pedagoginja preveri 12. in 13. clen.
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane – starši so se seznanili s popravljenim 7. clenom
pravilnika.
Predstavniki sveta staršev so sprejeli
sklep: Z upoštevanjem dopolnitev in sprememb, se Hišni red, Pravila šolskega reda, Pravilnik
o subvencioniranju šole v naravi in Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane pošlje v
potrditev svetu šole.
Predstavnica sveta staršev 4A razreda je zapustila sejo ob 18. 20 uri.

K7) Seznanitev s porocili : o delu z nadarjenimi otroki, in o ucencih z odlocbami o
usmeritvi…

Predstavniki sveta staršev so prejeli gradivo o delu z nadarjenimi in o poteku dela z ucenci z
odlocbami. Ga. psihologinja je staršem pojasnila, da bodo zaradi objektivnosti v letošnjem
šolskem letu testirani vsi ucenci cetrtih razredov, katerih starši bodo podpisali dovoljenje.
Predstavnici staršev 9. in 1. razreda sta želeli podrobnejše porocilo o delu z nadarjenimi in o
delu z ucenci z odlocbami, vendar ju je predsednik sveta staršev opomnil, da na dnevnem
redu seje ni predvidena podrobna razprava o tej temi.
Ravnateljica je predlagala, da na željo staršev na eni izmed naslednjih sej, šolska svetovalna
služba pripravi podrobno porocilo o delu s temi ucenci. S predlogom sta se predstavnici
staršev strinjali, sprejeli pa so
sklep: Predstavniki sveta staršev so se seznanili s porocilom o delu z nadarjenimi ucenci in o
ucencih z odlocbami o usmeritvi.
Predstavnici sveta staršev 6 D in 7 D razreda sta sejo zapustili ob 19.45 uri.

K8) Seznanitev s Poslovnikom o delu pritožbene komisije
Predstavniki sveta staršev so sprejeli
sklep: Predstavniki sveta staršev so se seznanili s Poslovnikom o delu pritožbene komisije.

K9) Imenovanje dveh predstavnikov s strani sveta staršev v šolski sklad
Predstavniki sveta staršev so sprejeli
sklep: Predstavniki sveta staršev izmed predstavnikov sveta staršev v šolski sklad imenujejo:
go. Piltz in go. Milavec.

K10) Pobude in vprašanja staršev
– Predstavnica sveta staršev 8 a razreda je vprašala, ce je potreben tako obširen dnevni red.
Predsednik sveta staršev ji je odgovoril, da je potreben tudi zaradi spremembe zakonodaje.
– Ravnateljica je prosila starše, naj sporocajo spremembe naslovov, saj se pošta vraca, ker
starši ne stanujejo na naslovu katerega so nam posredovali.
– Socialna pedagoginja je starše obvestila, da ima 69 ucencev 45% subvencionirano šolsko
malico in 75 ucencev 100% subvencijo. Subvencionirano šolsko prehrano so prejeli vsi, ki so
oddali vlogo, razen nekaj posameznikov, ki so mocno presegli kriterije za dodelitev
subvencionirane šolske prehrane.
– Predstavnik 1A razreda se je pozanimal, kako bo šola obvestila starše v primeru obolelosti
ucencev za gripo, in ali je možen šahovski krožek za ucence nižjih razredov?
Ravnateljica mu je odgovorila, da šola sodeluje z zdravstvenim domom na Vicu in takoj, ko bi
se bolezen pojavila in bomo s strani staršev ali zdravnice obvešceni, bo obvestilo na šolski
spletni strani, glede krožka pa se bo pozanimala.
-Problem je dolgotrajen pojav ušivosti v 2A razredu. Ravnateljica je starše obvestila, da je
obvestila zdravstveni inšpektorat, ki je posredoval navodila za ukrepanje, prejeli so ga vsi
starši v 2A razredu.
– Predstavnik 1 C razreda je povedal, da so ucenci v prvem razredu prejeli zvezek –
pobarvanko, v katerem so bila tudi reklamna sporocila. Sprašuje se, ali je šola dobila kaj v
zameno za reklamiranje.
Ravnateljica je odgovorila, da ni šola prejela nicesar, saj zavestno tudi nicesar ne objavlja,
ucencem prvi dan pouka posredujemo samo prijave za zavarovanje, ves reklamni material
katerega starši po želji pregledajo, pa je samo v zato namenjenem prostoru v garderobi na šoli
na Abramovi in na Tržaški. Se bo pa ravnateljica pozanimala kaj so ucenci prejeli.
– Predstavnico staršev iz 1D razreda je zanimalo, zakaj ucenci v OPB popoldan nimajo
anglešcine. Ravnateljica ji je odgovorila, da pri usmerjenih dejavnostih v popoldanskem casu
šola ponudi ucencem samo tiste vsebine, za katere so ucitelji ustrezno usposobljeni.
– Predstavnica 2B razreda predlaga, da ucenci v razredih loceno zbirajo odpadke in da je
potrebno preveriti višino gugalnic na igrišcu na Abramovi in kako naj starši najhitreje
sporocijo otrokovo odsotnost. Ravnateljica bo preverila oba predloga, v vecini razredov že
locujejo odpadke, starši naj odsotnost ucencev sporocijo na šolski telefon obeh šol ali na
šolski elektronski naslov.
– Predstavnica 2D razreda je pohvalila komunikacijo in obvešcanje med razrednicarko in
starši.
– Predstavnica 5D razreda je vprašala ali se je šola prijavila na razpis za sredstva iz
evropskega sklada za sadje in kolikokrat na dan v popoldanskem casu pelje šolski avtobus.
Ravnateljica je odgovorila, da je bila šola izbrana na razpisu projekta za sezonsko sadje, sadje
naj bi ucenci prejeli kadarkoli v casu pouka, sadje pa mora biti iz najbližjih kmetij. Šolski
avtobus po rezultatih ankete staršev ima odhod izpred Modrega vrtca vsak dan ob 16. uri. Ce
bi bile želje staršev, da bi bil odhod avtobusa ob 14. ali 15. uri, lahko anketo ponovimo.
– Predstavnik staršev 8B razreda predlaga, da je napitek v kakršni koli obliki sestavni del
jedilnika vsak dan pri kosilu tudi, ce je za kosilo na jedilniku sadje in pripomba, da je
preveckrat kruh za popoldansko malico, kar mu je pritrdilo tudi vec prisotnih staršev.
Ravnateljica je odgovorila, da bo s pripombami seznanila vodjo šolske prehrane.
Seja sveta staršev je bila koncana ob 20.20 uri.


(Obiskano 747 krat, današnjih obiskov 1)