Obveščamo vas, da v šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu. V nadaljevanju opisa posameznih predmetov so prijavnice za posamezni razred in na prijavnici imate označeno, med katerimi neobveznimi izbirnimi predmeti učenci lahko izbirajo. Učenci lahko izbirajo: tuji jezik Nemščina, šport ali računalništvo. Izvajalci neobveznih izbirnih predmetov so strokovni delavci šole. Neobvezni izbirni predmet Nemščina se izvaja dve uri tedensko, šport in računalništvo pa po eno uro tedensko. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morate starši opravičiti.V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko (lahko tudi nobenega). Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne bodo uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Spremembe pri prijavi učencev so možne do konca meseca septembra tekočega leta.

Učne skupine organizira in oblikuje šola samostojno, skladno s predpisanimi normativi. Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Nemščina – splošni cilji:

Učenec se pri pouku drugega tujega jezika sistematično usposablja za osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, se uvaja za uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov. Pri pouku zato postopno razvija sporazumevalno jezikovno zmožnost, ki je sestavljena iz:

– jezikovnih zmožnosti: leksikalna, slovnična, semantična, fonološka, pravopisna in pravorečna zmožnost;

– sociolingvistične zmožnosti: jezikovni označevalci družbenih odnosov, vljudnostne konvencije in razlike v jezikovnih registrih;

– pragmatičnih zmožnosti: diskurzna in funkcijska zmožnost (sposobnost tvorjenja in oblikovanja besedil, govornih dejanj in interakcijskih izmenjav).

Neobvezni izbirni predmet v obsegu 70 ur letno (2 uri na teden).

Šport – splošni cilji:

Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo gibalno kompetentnost, tako da bo:

– ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja;

– usvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času;

– razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje dejavnega življenjskega sloga.

Neobvezni izbirni predmet v obsegu 35 h letno (1 ura na teden).

 Računalništvo – splošni cilji

-spoznavajo temeljne koncepte računalništva,

-razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,

-razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo,

-pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,

-spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,

-se zavedajo omejitev računalniških tehnologij,

-pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,

-se seznanjajo z abstrakcijo oziroma poenostavljanjem

-spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja,

-razvijajo kreativnost, natančnost in logično razmišljanje,

-razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko izražanje in strokovno terminologijo.

Neobvezni izbirni predmet v obsegu 35 h letno (1 ura na teden)

PRIJAVNICA - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4. -9. razred

Šol. leto 2018/2019    PRIJAVA  –  NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Sašo Vlah, ravnatelj

(Obiskano 92 krat, današnjih obiskov 1)